Etický kodex

 1. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. ve smluvních vztazích i komunikaci vystupuje spravedlivě, čestně, profesionálně a transparentně.
 2. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. při své podnikatelské činnosti dodržuje všechny platné a účinné právní předpisy České republiky.
 3. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. Credit provádí všechny převody peněžních prostředků řádně a včas v souladu s obecnou platnou právní úpravou. Za převody peněžních prostředků odpovídá jednatel společnosti.
 4. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. Credit přistupuje k jednotlivým případům s odbornou péčí a respektuje zásady společenské odpovědnosti.
 5. V případě,  že  se  klient  dostane  do  prodlení  se  splacením  zápůjčky,  společnost  Lucrum Credit Czech s.r.o. poskytne klientovi dluhové poradenství, pokud o to klient projeví zájem.
 6. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. informuje své klienty o službách a podmínkách nezkresleně, pravdivě a jasně tak, aby byly srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
 7. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. v dostatečném časovém předstihu podává klientovi informace týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi.
 8. Společnost Lucrum Credit ve vztahu s obchodními partnery klade důraz na osvědčené postupy s ohledem na životní prostředí, sociální a lidská práva.
 9. Pracovníci společnosti  Lucrum Credit Czech s.r.o. dodržují  ustanovení  Etického  kodexu  a  vykonávají  svou činnost čestně, svědomitě, s řádnou péčí a s ohledem k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.
 10. Společnost Lucrum Credit Czech s.r.o. vytváří v obchodních vztazích atmosféru důvěry a korektnosti.
 11. Klienti  společnosti  se  mohou  v případě  nespokojenosti  obrátit  na  řešení  jejich  problémů  při převádění peněžních prostředků na finančního arbitra ČR, který má sídlo Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz
 12. Společnost Lucrum Credit je při své činnosti dozorována a dohledována Českou národní bankou, Na Příkopě 28, Praha 1., www.cnb.cz